தல வரிசை
 
வேலூர் மாவட்டம்
28. ஞானமலை (கோவிந்தசேரி) 33. வள்ளிமலை
29. முள்வாய் (முள்வாய் பாளையம்) 34. விரிஞ்சிபுரம்
30. கரபுரம் (திருப்பாற்கடல்) 35. ஒடுக்கத்துச் செறிவாய் (ஒடுக்கத்தூர்)
31. வேப்பூர் 36. குறட்டி
32. திருவல்லம்  

 
 
© 2006 www.templeyatra.com - All Rights Reserved.
Designed by www.templeyatra.com