தல வரிசை
 
திருப்புகழ் பாடல் பெற்றத் தலங்கள்
அருணகிரிநாதரால் திருப்புகழ் பாடப்பெற்ற தலங்கள் 207. இவை தவிர எழுகரை நாடு மற்றும் இந்தம்பலம் ஆகிய தலங்கள் இடம் அறிய முடியாத தலங்களாக உள்ளன. இங்கு தலங்கள் மாவட்ட வாரியாக பிரிக்கப்பட்டு இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.

 
 
© 2006 www.templeyatra.com - All Rights Reserved.