தல வரிசை
 
கோயம்புத்தூர் மாவட்டம்
164. அவினாசி 167. மருதமலை
165. திருமுருகன்பூண்டி 168. பேரூர்
166. குருடிமலை 169. தென்சேரிகிரி

 
 
© 2006 www.templeyatra.com - All Rights Reserved.
Designed by www.templeyatra.com