தல வரிசை
 
ஈரோடு மாவட்டம்
155. பவானி 160. சிங்கை (காங்கேயம்)
156. விஜயமங்கலம் 161. கன்னபுரம்
157. சென்னிமலை 162. கொங்கணகிரி (வட்டமலை)
158. திருப்பாண்டிக்கொடுமுடி (கொடுமுடி) 163. ஊதிமலை
159. பட்டாலியூர் (சிவன் மலை)  

 
 
© 2006 www.templeyatra.com - All Rights Reserved.
Designed by www.templeyatra.com