தல வரிசை
 
இராமநாதபுரம் மாவட்டம்
183. திருவாடனை 185. இராமேஸ்வரம்
184. உத்தரகோசமங்கை  

 
 
© 2006 www.templeyatra.com - All Rights Reserved.
Designed by www.templeyatra.com