தல வரிசை
 
சிவகங்கை மாவட்டம்
179. கொடுங்குன்றம் (பிரான் மலை) 181. திருப்புத்தூர்
180. குன்றக்குடி 182. விநாயகமலை (பிள்ளையார்ப்பட்டி)

 
 
© 2006 www.templeyatra.com - All Rights Reserved.
Designed by www.templeyatra.com