தல வரிசை
 
கடலூர் மாவட்டம்
53. திருவாமூர் 61. யாழ்ப்பாணாயன்பட்டிணம் (இராசேந்திரப்பட்டினம்)
54. திருவதிகை 62. கடம்பூர்
55. திருப்பாதிரிப்புலியூர் 63. ஸ்ரீமுஷ்ணம்
56. திருமாணிக்குழி 64. திருக்கூடலையாற்றூர்
57. அத்திப்பட்டு (வில்லுடையான்பட்டு) 65. திருவேட்களம்
58. வேப்பஞ்சந்தி (வேப்பூர்) 66. திருநெல்வாயில் (சிவபுரி)
59. விருத்தாசலம் 67. சிதம்பரம்
60. திருவரத்துறை  

 
 
© 2006 www.templeyatra.com - All Rights Reserved.
Designed by www.templeyatra.com