தல வரிசை
 
திருவள்ளூர் மாவட்டம்
5. திருவலிதாயம் (பாடி) 11. பாகை (பாகசாலை)
6. திருவேற்காடு 12. திருவாலங்காடு
7. வடதிருமுல்லைவாயில் 13. திருத்தணி
8. பாக்கம் 14. நெடியம் (நெடியமலை)
9. தச்சூர் (ஆண்டார் குப்பம்) 15. வெள்ளிகரம்
10. சிறுவை (சிறுவாபுரி)  

 
 
© 2006 www.templeyatra.com - All Rights Reserved.
Designed by www.templeyatra.com