தல வரிசை
 
இலங்கை
205. திருக்கோணமலை 207. கதிர்காமம்
206. அருகோணமலை (நகுலேஸ்வரம் - கீரிமலை)  

 
 
© 2006 www.templeyatra.com - All Rights Reserved.
Designed by www.templeyatra.com