தல வரிசை
 
திருவாரூர் மாவட்டம்
90. திருவாரூர் 98. கீரனூர்
91. திருவிற்குடி 99. திருவீழிமிழலை
92. திருச்செங்காட்டான்குடி 100. கூந்தளூர்
93. இஞ்சிக்குடி 101. திலதைப்பதி (செதலப்பதி)
94. திருஅம்பர் மாகாளம் 102. திரியம்பகபுரம் (மதுரமாணிக்கம்)
95. திருஅம்பர் 103. எண்கண்
96. கந்தன்குடி 104. திருக்குடவாயில்
97. ஸ்ரீவாஞ்சியம்  

 
 
© 2006 www.templeyatra.com - All Rights Reserved.
Designed by www.templeyatra.com