தல வரிசை
 
திருச்சி மாவட்டம்
130. திருநெடுங்களம் 135. வயலூர்
131. திருச்சிராப்பள்ளி 136. திருத்தவத்துறை (லால்குடி)
132. திருவானைக்கா 137. பூவாளூர்
133. திருக்கற்குடி (உய்யகொண்டான் மலை) 138. திருமாந்துறை
134. பெருங்குடி 139. திருப்பராய்த்துறை

 
 
© 2006 www.templeyatra.com - All Rights Reserved.
Designed by www.templeyatra.com