தல வரிசை
 
திண்டுக்கல் மாவட்டம்
170. திருவாவினன்குடி 172. பூம்பறை
171. பழனி  

 
 
© 2006 www.templeyatra.com - All Rights Reserved.
Designed by www.templeyatra.com