தல வரிசை
 
திருவண்ணாமலை மாவட்டம்
37. காமத்தூர் (காமக்கூர்) 41. கனககிரி (தேவிகாபுரம்)
38. சோமநாதன் மடம் (18 புத்தூர்) 42. சோமீசர் கோயில் (போளூர்)
39. திருவோத்தூர் (செய்யாறு) 43. திருவண்ணாமலை
40. தமனியப்பதி (பொன்னூர்)  

 
 
© 2006 www.templeyatra.com - All Rights Reserved.
Designed by www.templeyatra.com