தல வரிசை
 
வட நாடு
268. ஸ்ரீசைலம் 271. கேதார்நாத்
269. இந்திரநீலப் பருப்பதம் 272. திருக்கயிலாயம்
270. அனேகதங்காவதம்  

 
திருமுறை
 
© 2006 www.templeyatra.com - All Rights Reserved.
Designed by www.templeyatra.com