தல வரிசை
 
பதினோராம் திருமுறை
 • திருஆலவாய் உடையார் அருளியது
 • கபிலதேவ நாயனார் அருளியது
 • காரைக்கால் அம்மையார் அருளியது
 • பரணதேவ நாயனார் அருளியது
 • ஐயடிகள் காடவர்கோன் நாயனார் அருளியது
 • இளம்பெருமான் அடிகள் அருளியது
 • சேரமான் பெருமாள் நாயனார் அருளியது
 • அதிராவடிகள் அருளியது
 • நக்கீரதேவ நாயனார் அருளியது
 • பட்டினத்துப் பிள்ளையார் அருளியது
 • கல்லாடதேவ நாயனார் அருளியது
 • நம்பியாண்டார் நம்பி அருளியது

 •  
  திருமுறை
   
  © 2006 www.templeyatra.com - All Rights Reserved.
  Designed by www.templeyatra.com