தல வரிசை
 
சோழ நாடு - காவிரி தென்கரை
64. திருவாட்போக்கி 128. திருநறையூர் சித்தீஸ்வரம்
65. திருக்கடம்பந்துறை 129. திருஅரிசிற்கரைபுதூர் (அளகாபுத்தூர்)
66. திருப்பராய்த்துறை 130. திருச்சிவபுரம்
67. திருக்கற்குடி (உய்யகொண்டான் மலை) 131. திருக்கலயநல்லூர் (சாக்கோட்டை)
68. திருமூக்கீச்சரம் (உறையூர்) 132. திருக்கருக்குடி (மருதாநல்லூர்)
69. திருச்சி 133. ஸ்ரீவாஞ்சியம்
70. திருவெறும்பூர் 134. நன்னிலம்
71. திருநெடுங்களம் 135. திருக்கொண்டீஸ்வரம்
72. மேலைத்திருக்காட்டுப்பள்ளி 136. திருப்பனையூர்
73. திருவாலம்பொழில் 137. திருவிற்குடி
74. திருப்பூந்துருத்தி 138. திருப்புகலூர்
75. திருக்கண்டியூர் 139. திருப்புகலூர் வர்த்தமானீஸ்வரம்
76. திருச்சோற்றுத்துறை 140. இராமனாதீஸ்வரம்
77. திருவேதிக்குடி 141. திருப்பயற்றூர்
78. திருத்தென்குடித்திட்டை 142. திருச்செங்காட்டங்குடி
79. திருப்புள்ளமங்கை 143. திருமருகல்
80. திருச்சக்கரப்பள்ளி 144. திருச்சாத்தமங்கை
81. திருக்கருகாவூர் 145. திருநாகைக்காரோணம் (நாகப்பட்டினம்)
82. திருப்பாலைத்துறை 146. சிக்கல்
83. திருநல்லூர் 147. திருக்கீழ்வேளூர்
84. ஆவூர் பசுபதீஸ்வரம் 148. திருத்தேவூர்
85. திருச்சத்திமுற்றம் 149. திருப்பள்ளியின் முக்கூடல்
86. பட்டீஸ்வரம் 150. திருவாரூர்
87. பழையாறை 151. திருவாரூர் அறநெறி
88. திருவலஞ்சுழி 152. திருவாரூர் பரவையுண் மண்டளி
89. கும்பகோணம் 153. திருவிளமர்
90. திருக்குடந்தைக்கீழ்கோட்டம் (நாகேஸ்வரன் கோயில்) 154. திருக்கரவீரம்
91. திருக்குடந்தைக்காரோணம் (காசி விஸ்வநாதர் கோயில்) 155. திருப்பெருவேளூர்
92. திருநாகேஸ்வரம் 156. திருத்தலையாலங்காடு
93. திருவிடைமருதூர் 157. திருக்குடவாயில்
94. தென்குரங்காடுதுறை 158. திருச்சேறை
95. திருநீலக்குடி 159. திருநல்லூர் மயானம்
96. திருவைகல் மாடக்கோயில் 160. திருக்கடுவாய்க்கரைப்புதூர்
97. திருநல்லம் 161. திருஇரும்பூளை (ஆலங்குடி)
98. திருக்கோழம்பம் 162. திருஅரதைப்பெரும்பாழி (அரித்துவாரமங்கலம்)
99. திருவாவடுதுறை 163. திருஅவளிவநல்லூர்
100. திருத்துருத்தி (குத்தாலம்) 164. திருப்பரிதிநியமம்
101. தேரழுந்தூர் 165. திருவெண்ணியூர்
102. மயிலாடுதுறை 166. திருப்பூவனூர்
103. திருவிளநகர் 167. திருப்பாதாளீச்சரம்
104. திருச்செம்பொன்பள்ளி (செம்பனார் கோயில்) 168. திருக்களர்
105. திருப்பறியலூர் 169. திருச்சிற்றேமம்
106. திருநனிப்பள்ளி 170. திருஉசத்தானம்
107. திருவலம்புரம் 171. திருஇடும்பாவனம்
108. திருத்தலைச்சங்காடு 172. திருக்கடிகுளம்
109. திருஆக்கூர் 173. திருத்தண்டலைநீனெறி (தண்டலைச்சேரி)
110. திருக்கடவூர் 174. திருக்கோட்டூர்
111. திருக்கடவூர் மயானம் 175. திருவெண்டுறை
112. திருவேட்டக்குடி 176. திருக்கொள்ளம்புதூர்
113. திருத்தெள்ளிச்சேரி 177. திருப்பேரெயில்
114. திருத்தருமபுரம் 178. திருக்கொள்ளிக்காடு
115. திருநள்ளாறு 179. திருத்தெங்கூர்
116. திருக்கோட்டாறு 180. திருநெல்லிக்கா
117. திருஅம்பர் பெருந்திருக்கோயில் 181. திருநாட்டியத்தான்குடி
118. திருஅம்பர் மாகாளம் 182. திருக்காறாயில்
119. திருமீயச்சூர் 183. திருக்கன்றாப்பூர்
120. திருமீயச்சூர் இளங்கோயில் 184. திருவலிவலம்
121. திருத்திலதைப்பதி 185. திருக்கைச்சினம்
122. திருப்பாம்புரம் 186. திருக்கோளிலி (திருக்குவளை)
123. திருச்சிறுக்குடி 187. தென்திருவாய்மூர்
124. திருவீழிமிழலை 188. திருமறைக்காடு (வேதாரண்யம்)
125. திருவன்னியூர் 189. திருஅகத்தியான்பள்ளி
126. திருக்கருவிலி 190. திருக்கோடிக்குழகர் (கோடியக்கரை)
127. திருப்பேணுபெருந்துறை 275. திருவிடைவாய் (திருவிடைவாசல்)

 
திருமுறை
 
© 2006 www.templeyatra.com - All Rights Reserved.
Designed by www.templeyatra.com