தல வரிசை
 
பாண்டிய நாடு
191. திருஆலவாய் (மதுரை) 198. இராமேஸ்வரம்
192. திருஅப்பனூர் 199. திருவாடனை
193. திருப்பரங்குன்றம் 200. திருக்கானப்பேர் (காளையார் கோயில்)
194. திருஏடகம் 201. திருப்பூவணம்
195. திருக்கொடுங்குன்றம் (பிரான்மலை) 202. திருச்சுழியல்
196. திருப்புத்தூர் 203. குற்றாலம்
197. திருப்புனவாயில் 204. திருநெல்வேலி

 
திருமுறை
 
© 2006 www.templeyatra.com - All Rights Reserved.
Designed by www.templeyatra.com