தல வரிசை
 
நடு நாடு
205. திருநெல்வாயில் அரத்துறை 216. அறையணிநல்லூர்
206. திருத்தூங்காணைமாடம் (பெண்ணாடம்) 217. திருவிடையாறு
207. திருக்கூடலையாற்றூர் 218. திருவெண்ணைநல்லூர்
208. திருஎருக்கத்தம்புலியூர் (இராசேந்திரப்பட்டிணம்) 219. திருத்துறையூர்
209. திருத்திணை நகர் (தீர்த்தனகிரி) 220. திருவடுகூர்
210. திருச்சோபுரம் (தியாகவல்லி) 221. திருமாணிக்குழி
211. திருவதிகை 222. திருப்பாதிரிப்புலியூர்
212. திருநாவலூர் 223. திருமுண்டீச்சரம் (கிராமம்)
213. திருமுதுகுன்றம் (விருத்தாசலம்) 224. திருப்புறவார் பனங்காட்டூர் (பனையபுரம்)
214. திருநெல்வெண்ணை 225. திருவாமாத்தூர்
215. திருக்கோவிலூர் 226. திருவண்ணாமலை

 
திருமுறை
 
© 2006 www.templeyatra.com - All Rights Reserved.
Designed by www.templeyatra.com