தல வரிசை
 
திருவிசைப்பா & திருப்பல்லாண்டு
ஒன்பதாம் திருமுறை
 • திருமாளிகைத்தேவர் அருளிய திருவிசைப்பா
 • வேணாட்டடிகள் அருளிய திருவிசைப்பா
 • சேந்தனார் அருளிய திருவிசைப்பா
 • திருவாலியமுதனார் அருளிய திருவிசைப்பா
 • கருவூர்த்தேவர் அருளிய திருவிசைப்பா
 • புருடோத்தம நம்பி அருளிய திருவிசைப்பா
 • பூந்துருத்திநம்பி காடநம்பி அருளிய திருவிசைப்பா
 • சேதிராயர் அருளிய திருவிசைப்பா
 • கண்டராதித்தர் அருளிய திருவிசைப்பா
 • சேந்தனார் அருளிய திருப்பல்லாண்டு

 •  
  திருமுறை
   
  © 2006 www.templeyatra.com - All Rights Reserved.
  Designed by www.templeyatra.com