தல வரிசை
 
சோழ நாடு - காவிரி வடகரை
1. சிதம்பரம் 33. திருநாரையூர்
2. திருவேட்களம் 34. திருக்கடம்பூர்
3. திருநெல்வாயில் (சிவபுரி) 35. திருப்பந்தணைநல்லூர்
4. திருக்கழிப்பாலை 36. திருக்கஞ்சனூர்
5. திருநல்லூர்ப்பெருமணம் (ஆச்சாள்புரம்) 37. திருக்கோடிக்கா
6. திருமயேந்திரப்பள்ளி 38. திருமங்கலக்குடி
7. திருமுல்லைவாயில் 39. திருப்பனந்தாள்
8. திருக்கலிக்காமூர் 40. திருஅப்பாடி
9. திருச்சாய்க்காடு 41. திருச்சேய்ஞலூர்
10. திருப்பல்லவனீஸ்வரம் (பூம்புகார்) 42. திருந்துதேவன்குடி
11. திருவெண்காடு 43. திருவியலூர்
12. கீழைத்திருக்காட்டுப்பள்ளி 44. திருக்கொட்டையூர்
13. திருக்குருகாவூர் 45. திருவின்னம்பர்
14. சீர்காழி 46. திருப்புறம்பயம்
15. திருக்கோலக்கா 47. திருவிசயமங்கை
16. வைத்தீஸ்வரன் கோயில் 48. திருவைகாவூர்
17. திருக்கண்ணார் கோயில் (குறுமாணக்குடி) 49. வடகுரங்காடுதுறை
18. திருக்கடைமுடி 50. திருப்பழனம்
19. திருநின்றியூர் 51. திருவையாறு
20. திருப்புன்கூர் 52. திருநெய்த்தானம்
21. திருநீடூர் 53. திருப்பெரும்புலியூர்
22. திருஅன்னியூர் 54. திருமழபாடி
23. திருவேள்விக்குடி 55. திருப்பழுவூர்
24. திருஎதிர்கொள்பாடி 56. திருக்கானூர்
25. திருமணஞ்சேரி 57. திருஅன்பில் ஆலந்துறை
26. திருக்குறுக்கை 58. திருமாந்துறை
27. திருக்கருப்பறியலூர் 59. திருபாற்றுறை
28. திருக்குரக்குக்கா 60. திருவானைக்கா
29. திருவாளொலிபுத்தூர் 61. திருப்பைஞ்ஞீலி
30. திருப்பழமண்ணிப்படிக்கரை 62. திருப்பாச்சிலாச்சிராமம் (திருவாசி)
31. திருஓமாம்புலியூர் 63. திருஈங்கோய்மலை
32. திருக்கானாட்டுமுள்ளூர்  

 
திருமுறை
 
© 2006 www.templeyatra.com - All Rights Reserved.
Designed by www.templeyatra.com