தல வரிசை
 
கொங்கு நாடு
259. திருப்புக்கொளியூர் (அவினாசி) 263. திருவெஞ்சமாக்கூடல்
260. திருமுருகன்பூண்டி 264. திருப்பாண்டிக்கொடுமுடி (கொடுமுடி)
261. திருநணா (பவானி) 265. திருக்கருவூர்ஆனிலை (கரூர்)
262. திருச்செங்கோடு  

 
திருமுறை
 
© 2006 www.templeyatra.com - All Rights Reserved.
Designed by www.templeyatra.com