தல வரிசை
 
தொண்டை நாடு
227. காஞ்சிபுரம் 244. திருக்கள்ளில் (திருக்கண்டலம்)
228. திருக்கச்சிமேற்றளி (பிள்ளையார் பாளையம்) 245. காளஹஸ்தி
229. திருஓணகந்தான்தளி 246. திருவொற்றியூர்
230. திருகச்சி அனேகதங்காவதம் 247. திருவலிதாயம் (பாடி)
231. திருக்கச்சிநெறி காரைக்காடு (திருக்காலிமேடு) 248. திருமுல்லைவாயில்
232. திருக்குரங்கணில் முட்டம் 249. திருவேற்காடு
233. திருமாகறல் 250. மயிலாப்பூர்
234. திருவோத்தூர் (செய்யாறு) 251. திருவான்மியூர்
235. திருப்பனங்காடு 252. திருக்கச்சூர்
236. திருவல்லம் 253. திருவிடைச்சுரம்
237. திருமாற்பேறு (திருமால்பூர்) 254. திருக்கழுக்குன்றம்
238. திருவூறல் (தக்கோலம்) 255. அச்சிறுபாக்கம்
239. திருஇலம்பையங்கோட்டூர் 256. திருவக்கரை
240. திருவிற்கோலம் (கூவம்) 257. திருஅரிசிலி
241. திருவாலங்காடு 258. இரும்பை மாகாளம்
242. திருப்பாசூர் 276. கிளியனூர்
243. திருவெண்பாக்கம் (பூண்டி)  

 
திருமுறை
 
© 2006 www.templeyatra.com - All Rights Reserved.
Designed by www.templeyatra.com