தல வரிசை
 
வட நாடு
96. அயோத்தி 102. மதுரா
97. நைமிசாரண்யம் 103. திருவாய்பாடி (கோகுலம்)
98. திருப்பிருதி (ஜோஷிமட்) 104. துவாரகை
99. திருக்கண்டமெனும் கடிநகர் (தேவப்ரயாகை) 105. திருச்சிங்கவேள்குன்றம் (அஹோபிலம்)
100. பத்ரிநாத் 106. திருவேங்கடம் (திருப்பதி)
101. திருச்சாலக்கிராமம்  

 
நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம்
 
© 2006 www.templeyatra.com - All Rights Reserved.
Designed by www.templeyatra.com