தல வரிசை
 
தொண்டை நாடு
61. திருக்கச்சி (காஞ்சிபுரம்) 72. திருக்கள்வனூர்
62. அஷ்டபுயகரம் 73. திருப்பவளவண்ணம்
63. திருத்தண்கா 74. திருப்பரமேச்சர விண்ணகரம்
64. திருவேளூக்கை 75. திருப்புட்குழி
65. திருநீரகம் 76. திருநின்றவூர்
66. திருப்பாடகம் 77. திருஎவ்வுள் (திருவள்ளூர்)
67. திருநிலாத்திங்கள் துண்டம் 78. திருவல்லிக்கேணி
68. திருவூரகம் (உலகளந்த பெருமாள் கோயில்) 79. திருநீர்மலை
69. திருவெஃகா 80. திருவிடந்தை
70. திருக்காரகம் 81. திருக்கடல்மல்லை (மாமல்லபுரம்)
71. திருக்கார்வண்ணம் 82. திருக்கடிகை (சோளிங்கர்)

 
நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம்
 
© 2006 www.templeyatra.com - All Rights Reserved.
Designed by www.templeyatra.com