தல வரிசை
 
மலை நாடு
83. திருநாவாய் 90. திருப்புலியூர் (குட்டநாடு)
84. திருவித்துவக்கோடு 91. திருவாரன்விளை (ஆரமுளா)
85. திருக்காட்கரை 92. திருவண்வண்டூர்
86. திருமூழிக்களம் 93. திருவனந்தபுரம்
87. திருவல்லவாழ் (திருவல்லா) 94. திருவட்டாறு
88. திருக்கடிதானம் 95. திருவண்பதிசாரம் (திருப்பதிசாரம்)
89. திருச்செங்குன்றூர் (செங்கனூர்)  

 
நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம்
 
© 2006 www.templeyatra.com - All Rights Reserved.
Designed by www.templeyatra.com