தல வரிசை
 
சேக்கிழார் அருளிய திருத்தொண்டர் புராணம்
பன்னிரெண்டாம் திருமுறை
 • திருமலைச் சருக்கம்
 • பொய்யடிமையில்லாத புலவர் சருக்கம்
 • தில்லை வாழ் அந்தணர் சருக்கம்
 • கறைக் கண்டன் சருக்கம்
 • இலை மலிந்த சருக்கம்
 • கடல் சூழ்ந்த சருக்கம்
 • மும்மையால் உலகாண்ட சருக்கம்
 • பத்தராய்ப் பணிவார் சருக்கம்
 • திருநின்ற சருக்கம்
 • மன்னிய சீர்ச் சருக்கம்
 • வம்பறா வரிவண்டுச் சருக்கம்
 • வெள்ளானைச் சருக்கம்
 • வார்கொண்ட வனமுலையாள் சருக்கம்
 •  

   
  திருமுறை
   
  © 2006 www.templeyatra.com - All Rights Reserved.
  Designed by www.templeyatra.com